img

Result


KUMAR SOURABH

SUPRIYA YADAV

74 PERCENTILE

Deepika roy

71 PERCENTILE

MAULSHRI BHARADWAJ

UTKARSH SINHA

HIMANK KAUL

KJ SUMAIYA